Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene a lansat în consultare publică, până la data de 21.03.2017, programul de finanțare POR 2.1.B – Incubatoare de afaceri.

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.
Regiunile de dezvoltare vizate: Nord Est (20.60 mil eur), Sud Est (17.48 mil eur), Sud Muntenia (18.52 mil eur), Sud Vest Oltenia (14.08 mil eur), Vest (13.85 mil eur), Nord Vest (16.86 mil eur), Centru (16.26 mil eur).
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției, ajutorul nerambursabil. Valoarea maximă a ajutorului, ce poate fi acordată unui solicitant, din fonduri publice, este de 7.000.000 de euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
1. entitățile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (APL, instituții de învățământ superior acreditate, institute de cercetare-dezvolatre, camere de comerț și industrie, persoane juridice de drept privat), sau parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.
2. asocierile in participație între un fondator APL si unul/mai multe de drept privat.
Eligibilitatea proiectului: activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să fie realizate în mediul urban sau rural și să vizeze:
3. crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea, extinderea spațiilor aferente.
4. dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale.
5. dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri.
Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
1. Cheltuieli pentru execuţia de lucrări de construire sau extindere a spațiilor aferente incubatorului;
2. Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
3. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
4. Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
5. Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line;
6. Servicii de contabilitate, juridice, financiare;
7. Servicii de marketing si mentorat, coaching direct;
8. Servicii suport de afaceri si capital;
9. Servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;
10. Networking;

Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Fiind un apel competitiv, cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, respectiv a evaluarii tehnico - financiare, urmând a fi contractate proiectele care au obținut cel puțin 50 de puncte și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.
Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Director general,                                                                                                        Director Centrul de Consultanţă,
Cosmin- Antoniu Rosia-Micu                                                                                           şi Formare Profesionala
                                                                                                                                                  Daniel Gabor