Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a variantei de lucru a Ghidului Solicitantului aferent Submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, din cadrul PNDR 2014 - 2020, în ceea ce privește investițiile în:

 Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/ apă uzată
 Infrastructura educațională
 Infrastructura socială.
Programul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural‐urban.
Beneficiari eligibili:
 comunele și asociațiile acestora;
 ONG-uri
Cheltuieli eligibile:
Infrastructura rutieră de interes local și de apă / apă uzată:
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac
parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
 construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale
care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
 construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.
Infrastructură educațională/socială:
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
 înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.
Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale care sunt negeneratoare de venit, cu o valoarea de până la 4 milioane euro, astfel:
 1.000.000 euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
 2.500.000 euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizează mai multe comune);
 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

Pentru ONG-uri:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:
 200.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială.

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru a fi admise, cererile de finanţare trebuie să aibă punctajul mai mare decât pragul de calitate precizat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Director general,                                                                                              Director Centrul de Consultanţă şi Formare Profesionala
Cosmin- Antoniu Rosia-Micu                                                                             Daniel Gabor