Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informează asupra oportunității de finanțare, oferite de schema de ajutor de stat, în baza H.G. nr.807/2014 - pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro. Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Întreprinderile pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ,la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare următoarele criterii generale de eligibilitate:
a) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate întro perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale.
b) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.
Întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ,la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare următoarele criterii de eligibilitate:
a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.
Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Cheltuieli eligibile:
 costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale (valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost - 1.650 lei/mp arie desfăşurată);
 cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale
În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 10 milioane euro reprezentând echivalentul a 44 milioane lei. Proiectele de investiții ale căror valoare totală se situează sub aceasta valoare nu sunt eligibile. Valoarea totală a investiţiei reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără T.V.A., aferente investiției inițiale.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în Regiunea de Dezvoltare Centru este de 50%, cu o valoare maximă a finanțării nerambursabile de 37,5 milioane de euro.
Ajutorul de stat ca și valoare nu poate depăși suma tuturor contribuţiilor de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi a locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Director general, 
Cosmin- Antoniu Rosia-Micu

Director Centrul de Consultanţă şi Formare Profesionala
Daniel Gabor