Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV în colaborare cu AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU organizează miercuri, 08 februarie ora 10.00 la sediul CCI Braşov seminarul de informare privind apelul de proiecte POR 102/2/2 , respectiv prioritatea de investitii 2.2 "SPRIJINIREA CREARII SI EXTINDEREA CAPACITATILOR AVANSATE DE PRODUCTIE SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR”

Prin Prioritatea de investitii 2.2 a Programului Operational Regional 2014-2020, incepand cu data de 23 februarie 2017, sunt disponibile spre finantare 23,90 milioane euro fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea si modernizarea firmelor (microintreprinderi, intreprindere mica sau mijlocie) din Regiunea Centru. Orice societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural din judetul Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu poate solicita fonduri nerambursabile, daca indeplineste criteriile de eligibilitate precizate in ghidul de finantare.
Prin fiecare proiect depus se poate solicita spre finantare nerambursabila minimum 200 000 euro si maximum 1 milion euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte (1 euro- 4,5172 lei). Proiectele se pot depune incepand cu data de 23.02.2017, ora 12.00, prin aplicatia electronica MySMIS, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, depunerea de cereri fiind deschisa o perioada de 6 luni, respectiv pana in 23.08.2017, ora 12.00. Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care se poate solicita finantare cuprinde atat IMM-uri care functioneaza in domeniul productiei si fabricatiei de utilaje si articole etc, cat si din domeniul serviciilor, care pot fi servicii de asistenta medicala, de cazare, publicitate, arhitectura, centre fitness, baze sportive, cat si servicii de reparare mobila, incaltaminte sau altele. Lista completa a codurilor CAEN ce pot solicita finantare se poate regasi in Anexa 2 a Ghidului specific al Prioritatii 2.2. Obligatoriu, fiecare proiect depus trebuie sa realizeze o investitie initiala in active corporale si necorporale, finantabile prin ajutor de stat regional.
Cofinantarea asigurata de solicitanti difera in functie de tipul de societate si de tipul de investitie realizata/ajutor acordat. Mai exact, schema de finantare nerambursabila este constituita din doua categorii de ajutor de stat acordat, respectiv ajutor de stat regional si ajutor de minimis. Diferentierea dintre cele 2 categorii este realizata prin tipul de investitie/cheltuiala care se realizeaza prin proiect. Astfel un proiect va avea in mod obligatoriu cheltuieli de investitii in active corporale (construire, extindere, dotare spatii de productie/ servicii), care se vor finanta prin ajutor de stat regional si la care solicitantul va asigura o cofinantare de minim 30% din valoarea lor, daca este microintreprindere sau intreprindere mica, respectiv minim 40% daca este intreprindere mijlocie. Pentru cheltuielile ce se incadreaza in ajutor de minimis (certificare, internationalizare), cofinantarea solicitantului va trebui sa fie de minim 10%, indiferent de ce tip de firma este.
Fondurile alocate sunt disponibile prin Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor pentru imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri.
Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. In functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, insa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului. In cadrul acestui apel, proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pot fi redepuse, cu conditia respectarii termenului limita de depunere a cererilor de finantare ori a conditiilor de inchidere a apelului.
Alte informatii utile:
Pot solicita fonduri nerambursabile IMM-urile (microintreprinderi, intreprindere mica sau mijlocie) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.
• Solicitantul realizeaza o investitie intr-unul din domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), asa cum sunt enumerate in Anexa 2 la Ghidul specific. La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate.
• Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
• Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
In cadrul acestui apel de proiecte, se acorda urmatoarele categorii de ajutor de stat, in functie de tipul investitiei:
• ajutor de stat regional pentru investitii, pentru:
1. Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
2. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line si
• ajutor de minimis pentru:
1. Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii
2. Internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).
Componenta de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a proiectului. Ajutorul de stal regional pentru investitii (denumit in continuare, ”ajutor regional”) reprezinta ajutorul regional acordat pentru o investitie initiala.
Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat regional si al ghidului, inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de:
• crearea unei unitati noi. De regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect. Poate fi considerata ”investitie initiala legata de crearea unei noi unitati” inclusiv dotarea cu echipamente a unui imobil existent, in scopul reconversiei acestuia si al demararii unei noi activitati economice. Daca, spre exemplu, investitia consta in dotarea cu echipamente a unui spatiu (a unei unitati de productie/ prestare servicii existente) in scopul diversificarii activitatii prestate de solicitant in cadrul respectivei unitati, atunci investitia este legata de diversificarea productiei unei unitati (a se vedea mai jos).
• extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie. Extinderea capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei.
• diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate. Diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Cosmin Rosia-Micu Adriana Ispas
Director General Secretar General